Säästöä ja hyviä olosuhteita

rauhanyhdistys

Asiakas: Hämeenlinnan Rauhanyhdistys Ry, monitoimikiinteistö

Hämeenlinnassa sijaitseva ja vuonna 2012 valmistunut monitoimikiinteistö on pinta-alaltaan 1100 m2 ja tilavuudeltaan 6600 m3. Vuotuinen lämmityskustannus oli aiemmin 13.000€. Rakennuksessa toimii arkipäivisin kaupungin päiväkoti sekä iltaisin ja viikonloppuisin yhdistys toimintaa.

Talotohtori-palveluilla saavutetut hyödyt:

1) kaukolämmön kulutus pienentynyt 35%

2) kaukolämmön perusmaksu laskenut 66%

3) sähkön kulutus pienentynyt 15%

Lisäksi sisäilman olosuhteet ovat parantuneet ratkaisevasti, mikä on lisännyt rakennuksen käyttäjien tyytyväisyyttä


Kaukolämmön energiakulutuksen ja perusmaksun optimointi

Energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen lähti korkealta tuntuvan kaukolämmön perusmaksun ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnista. Energiaseurantaraporteista voitiin todeta, että kaukolämmön tuntitehoissa ilmeni merkittävän korkeita piikkejä. Näiden tehopiikkien syytä alettiin selvittämään ja ensimmäiseksi kiinnitettiin huomiota ilmanvaihtokoneisiin ja erityisesti ammattikeittiön tulo/poistoilmanvaihtokoneisiin. Tuloilmakoneessa todettiin olevan hyvin tehokas tuloilman lämmitysvaihdin ja kojeistossa ei ollut lämmön talteenottoa. Näin ollen koneen käynnistyessä syntyy aina merkittävä tehopiikki.

Lämmön talteenoton puuttuminen on suunnitteluohjeiden mukainen, sillä keittiön ilmanvaihto on tarkoitettu käytettäväksi vain tarpeen mukaan. Rakennuksessa perusilmanvaihdosta huolehtii oma koneellinen tulo/poistoilmanvaihtokone, jossa on lämmön talteenotto. Käytännössä kuitenkin keittiön kojeisto oli päällä merkittävästi suunniteltua enemmän eli tyypillisesti 12h vuorokaudessa. Tämä johtui siitä, että keittiössä oli ilmanvaihdon käyttökytkin, josta oli mahdollista käynnistää kojeisto maksimissaan 6h ajaksi kerrallaan. Keittiöhenkilökunta käynnisti ilmanvaihdon aamulla töihin tultuaan ja vielä toisen kerran iltapäivällä.

Järjestelmä muutettiin siten, että sekä kaukolämmön säädin, rakennuksen pääilmanvaihtokone sekä keittiön ilmanvaihtokone otettiin Talotohtori-palvelulla seurantaan ja älykkääseen etäohjaukseen. Etäohjaus perustuu keittiöön asennettuihin sensoreihin, jotka automaattisesti tunnistavat milloin keittiö on käytössä ja käynnistävät keittiön ilmanvaihtokoneet sen perusteella. Lisäksi käyttökytkin vaihdettiin uuteen, jossa maksimi yhtäjaksoinen päälläolon aika on 30min.

Turvallisen sisäilman varmistaminen kiinteistön käyttäjille

Sisäilman olosuhdeseuranta oli toinen kokonaisuus, joka haluttiin laittaa kuntoon. Tilojen käyttäjiltä oli vuosien mittaan tullut erilaisia valituksia olosuhteista ja niihin oli vaikea tarttua tai määrittää korjaustoimenpiteitä, kun ei ollut faktatietoa todellisista olosuhteista.

Päiväkodin kerhohuoneisiin, kahvioon ja seurakuntasaliin asennettiin useita olosuhteita mittaavia sensoreita. Jatkuvaan seurantaan otettiin lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, CO2 pitoisuus sekä rakennuksen ulkovaipan yli vaikuttava paine-ero. Sensorit liitettiin Talotohtori-olosuhdepalveluun, jossa olosuhteet visualisoidaan helposti ymmärrettävään muotoon. Palvelu myös analysoi olosuhteita ja hälyttää, mikäli olosuhde poikkeaa halutusta tasosta. Hälytys myös välittyy puhelimeen.

Yksi tärkeä ominaisuuksista on etäseuranta, joka mahdollistaa olosuhteiden, ilmanvaihdon ja lämmityksen tarkkailun ja asetusten muuttamisen mistä tahansa ja milloin tahansa. Näin säätötoimenpiteet ja valvonta voidaan hoitaa etänä ilman kohteessa käyntiä.

Kiinnostuitko?

Ota Yhteyttä

Sisäilma - miksi se on yleensä ongelma?

Sisäilmaolosuhteiden jatkuvasta seuraamisesta on alettu merkittävästi puhumaan vasta viime vuosina. Kiinteistöhoidossa on vuosikymmenien ajan ollut käytäntö, että olosuhteiden mittausta ja tarkkailua tehdään vain tarvittaessa ja satunnaisesti. Tämä on usein johtanut siihen, että olosuhteisiin aletaan kiinnittämään huomiota vasta sitten, kun tiloissa asuvat tai työskentelevät ihmiset alkavat oireilemaan ja valittamaan olosuhteista. Tai kun havaitaan rakenteissa kosteusvaurioita, jotka saattavat paljastua esimerkiksi remontin yhteydessä.

Vaikka kattavaa tutkimustietoa ei ole, niin jo maalaisjärjellä voidaan päätellä, että tämä toimintatapa on edesauttanut Suomessa vallitsevaa ja kansantaloudellisestikin merkittäväksi noussutta kohua sisäilmaongelmista, homekouluista ja -päiväkodeista. Toki on myös niin, että osa rakennuksien kosteus- ja homeongelmista johtuvat muista seikoista kuin sisäilmaongelmista, kuten vuotavista katto- tai seinärakenteista tai hulevesien kulkemisesta vääriin paikkoihin.

Niissä rakennuksissa, joissa on pitkään vallinnut epäedulliset sisäilman olosuhteet, on voinut ajan myötä syntyä mittavia kosteusvaurioita rakenteisiin, joiden korjaaminen on hyvin kallista ja joissain tapauksissa jopa koko rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen on ainoa järkevä vaihtoehto. Tällöin puhutaan tyypillisesti useiden miljoonien eurojen kustannuksista.

Olosuhteet ovat voineet olla epäedulliset myös ihmisen näkökulmasta. Esimerkiksi uudessa rakennuksessa tai vanhassa rakennuksessa pintaremontin jälkeen jos ensimmäisten käyttövuosien aikana tiloissa vallitsee merkittävä alipaine, se saattaa hyvinkin olla syynä ihmisten hengitystieoireisiin. Alipaine nimittäin edesauttaa pintamateriaaleista irtoavien myrkyllisten aineiden siirtymisen sisäilmaan ja sitä kauttaa hengitykseen. 

Ota sisäilmaolosuhteet haltuun - pysyvästi

Talotohtori-olosuhdepalvelulla voidaan sisäilman olosuhteet ottaa pysyvästi ja kustannustehokkaasti hallintaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sisätiloihin asennetaan riittävä määrä IoT sensoreita, jotka mittaavat ja raportoivat Talotohtori-palveluun eri suureita jatkuvasti, kellon ympäri. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, CO2 pitoisuus, VOC-pitoisuus, paine-ero rakennuksen ulkovaipan yli, paine-ero tuulettuvaan alapohjaan sekä pienhiukkaset.

Näiden sensorien avulla saadaan sisäilman olosuhteet näkyviin monesta eri näkökulmasta. Olosuhteet tyypillisesti visualisoidaan pohjakuvien avulla väreinä sekä olosuhteiden trendikaavioina. Olosuhteita voidaan näyttää myös 3D mallikaavioina. Näiden visualisointien avulla voidaan helposti nähdä vallitseva olosuhde kaikissa tiloissa yhdellä silmäyksellä.

Visualisoinnista seuraava askel kohti pysyvää ja laadukasta sisäilmaa on olosuhteiden analysointi ja olosuhteiden pysyvyyden mittaaminen. Olosuhteiden pysyvyyttä voidaan Talotohtori-palvelussa helposti tarkastella miltä tahansa ajanjaksolta. Lisäksi Talotohtori automaattisesti laskee ja raportoi KPI-tunnuslukuja, jotka kertovat kuinka iso osa tiloista on pysynyt tavoitetasolla. 

KPI tunnuslukuihin voidaan liittää hälytykset eli kun olosuhteet jossain tilassa tai rakennuksessa painuvat alle tavoitetason, Talotohtori automaattisesti hälyttää ja ilmoittaa hälytyksestä haluttuihin paikkoihin. Näin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan jo ennakolta ennenkuin rakennuksen käyttäjät havaitsevat olosuhteiden heikkenemistä.

Omistatko paljon kiinteistöjä?

Talotohtori-palvelu on suunniteltu isojen kiinteistömäärien seurantaan ja etäohjaukseen. Kun olosuhdeseurantaa halutaan tehdä useissa kymmenissä tai jopa sadoissa kiinteistöissä, niin Talotohtori osaa analysoida ja raportoida KPI tunnusluvut koko kiinteistömassan yli. Voiko kiinteistöjen ylläpito enää tulla tämän helpommaksi? 

Otetaanko tilojen käyttäjät mukaan huolehtimaan sisäilmasta?

Talotohtori sisäilman olosuhdepalvelut voidaan laajentaa kattamaan myös tilojen käyttäjät. Tilojen käyttäjät voivat ladata puhelimeensa ilmaisen Talotohtori Home sovelluksen, joka mahdollistaa olosuhteiden seuraamisen sekä antaa mahdollisuuden vaikuttaa olosuhteisiin. Lisäksi sovelluksessa käyttäjät voivat antaa kiinteistöhoidolle palautetta kokemastaan sisäilman laadusta. Sovellus liittää käyttäjän antamaan palautteeseen automaattisesti kysein tilan sensoreiden mittaamat olosuhdetiedot palautteen antohetkellä, mikä nopeuttaa palautteen analysointi.

Kiinteistöhoito voi myös tehdä sovelluksen kautta helposti tyytyväisyyskyselyjä tilojen käyttäjille. Jos esimerkiksi on tehty muutoksia ilmanvaihtoon, voidaan käyttäjiltä kysellä onko havaittu muutoksia olosuhteisiin.

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404