Sisäilman olosuhdepalvelut

sisäilmakuva 1

Laitetaanko sisäilman olosuhteet kuntoon?

 

Sisäilman olosuhdepalvelulla varmistetaan kiinteistöjen pitkä elinkaari sekä ihmisille terveellinen asuin- tai työympäristö. Kun olosuhteet ovat jatkuvan valvonnan alla, pystytään muutoksiin myös reagoimaan nopeasti, paljon ennen kuin ihminen alkaa oireilla tai kosteus-/homevaurion riski syntyy.

Rakennuksen elinkaaren kannalta tärkeitä mitattavia suureita ovat lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja paine-ero vaipan yli. Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta em. lisäksi tulisi mitata myös ilman hiilidioksidipitoisuutta (CO2), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) sekä pienhiukkasten (PM10 ja PM2,5) määrää.

Tilojen käyttäjille voidaan myös antaa mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiin sekä kerätä heiltä palautetta. 


KPI-tunnusluvut

Sisäilmaolosuhteiden esittäminen ymmärrettävästi ja riittävän kattavasti asiakkaan tarpeet huomioiden on olennainen osa hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitämistä. Tästä syystä palvelussamme esitetään useita tunnuslukuja olosuhteiden pysyvyyden sekä kehittymisen arviointiin. Tunnusluvut koostuvat eri mitattavien suureiden mitatuista arvoista ja niille määritellyistä painoarvoista. Painoarvot eri mitattaville asioille on määriteltävissä kun tunnuslukuja lasketaan.

Hyödyt

 

Olosuhteet jatkuvassa seurannassa

Sisäilman olosuhteiden visualisoinnissa esitetään olosuhteet selkeinä väreinä 2D-pohjakuvassa tai 3D-kuvana. Esimerkiksi vihreä väri tarkoittaa, että lämpötila on ollut 20-22 astetta. Eri suureiden raja-arvot noudattavat oletusarvoisesti sisäilmasuositusten ohjeistuksia, mutta raja-arvot ovat myös muutettavissa. Visualisoinnilla saadaan yhdellä silmäyksellä selkeä kuva tilojen vallitsevista olosuhteista.

Riskit paremmin hallinnassa

Olosuhteiden jatkuva seuranta mahdollistaa rakennukseen kohdistuvien riskien tunnistamisen, nopean reagoinnin ja siten sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn. Esimerkiksi merkittävä ja pitkään jatkuva ylipaine sekä korkea sisäilman suhteellinen kosteus nostavat riskiä rakenteisiin kulkeutuvasta kosteudesta, mikä voi pitkään jatkuessaan johtaa kosteus- tai homevaurioon. Talotohtori-palvelussa tämän tyyppisiin tilanteisiin on helppo asettaa hälytysrajat, jolloin palvelu hälyttää automaattisesti, eikä olosuhteita tarvitse jatkuvasti seurata.

Säästöä huollon kustannuksiin

Jatkuva olosuhteiden seuranta vähentää huoltokäyntien määrää kohteessa. Esimerkiksi asukkaan kylmävalituksen yhteydessä voidaan Talotohtorista välittömästi katsoa asunnossa vallinnut olosuhde, ja siten välttää mittauskäynti asunnossa. Lisäksi jos vallitseva olosuhde on ollut sovitulla tasolla, niin voidaan välttää myös putkiasentajan tarkastuskäynti. 

Laadukasta ylläpitoa ja johtamista

Talotohtori-palvelussa on reaaliaikainen analysointipalvelu olosuhteiden pysyvyyden mittaamiseen ja poikkeamien esiintuomiseen. Olosuhteen pysyvyyttä voidaan analysoida halutun ajanjakson yli. Olosuhteiden pysyvyydestä voidaan johtaa KPI-tunnusluvut, eli esimerkiksi kuinka monta tilaa on pysynyt tavoitetasolla tietyllä ajanjaksolla. KPI-tunnusluvut voidaan raportoida järjestelmästä automaattisesti, esimerkiksi kuukausittain kiinteistön omistajalle, kiinteistömanagerille sekä muille tarvittaville tahoille. Tämä mahdollistaa laadukkaan, faktatietoon perustuvan kiinteistöjen ylläpidon ja johtamisen.

Omistatko paljon kiinteistöjä?

Talotohtori-palvelu on suunniteltu isojen kiinteistömäärien seurantaan ja etäohjaukseen. Kun olosuhdeseurantaa halutaan tehdä useissa kymmenissä tai jopa sadoissa kiinteistöissä, niin Talotohtori osaa analysoida ja raportoida KPI-tunnusluvut koko kiinteistömassan yli. Voiko kiinteistöjen olosuhteiden ylläpito enää tulla tämän helpommaksi? 

Otetaanko tilojen käyttäjät mukaan huolehtimaan sisäilmasta?

Talotohtori -sisäilman olosuhdepalvelut voidaan laajentaa kattamaan myös tilojen käyttäjät. Tilojen käyttäjät voivat ladata puhelimeensa ilmaisen Talotohtori Home -sovelluksen, joka mahdollistaa olosuhteiden seuraamisen sekä antaa mahdollisuuden vaikuttaa olosuhteisiin. Lisäksi sovelluksessa käyttäjät voivat antaa kiinteistöhoidolle palautetta kokemastaan sisäilman laadusta. Sovellus liittää käyttäjän antamaan palautteeseen automaattisesti kyseisen tilan sensoreiden mittaamat olosuhdetiedot palautteen antohetkellä, mikä nopeuttaa palautteen analysointia.

Kiinteistöhoito voi myös tehdä sovelluksen kautta helposti tyytyväisyyskyselyjä tilojen käyttäjille. Jos esimerkiksi on tehty muutoksia ilmanvaihtoon, voidaan käyttäjiltä kysellä, onko havaittu muutoksia olosuhteisiin.

Talotohtori-olosuhdepalvelulla olemme saaneet jo vuosia vaivanneet olosuhdeongelmat ratkaistua - ja bonuksena vielä merkittävää energiansäästöä.

Timo Raulamo

Hankejohtaja

Carbon Exit Oy

Lue lisää »

Kiinnostuitko?

Ota Yhteyttä

Sisäilma - miksi se on ongelma?

Sisäilmaolosuhteiden jatkuvasta seuraamisesta on alettu merkittävästi puhumaan vasta viime vuosina. Kiinteistöhoidossa on vuosikymmenien ajan ollut käytäntö, että olosuhteiden mittausta ja tarkkailua tehdään vain tarvittaessa ja satunnaisesti. Tämä on usein johtanut siihen, että olosuhteisiin aletaan kiinnittämään huomiota vasta sitten, kun tiloissa asuvat tai työskentelevät ihmiset alkavat oireilemaan ja valittamaan olosuhteista. Tai kun havaitaan rakenteissa kosteusvaurioita, jotka saattavat paljastua esimerkiksi remontin yhteydessä.

Vaikka kattavaa tutkimustietoa ei ole, niin jo maalaisjärjellä voidaan päätellä, että tämä toimintatapa on edesauttanut Suomessa vallitsevaa ja kansantaloudellisestikin merkittäväksi noussutta kohua sisäilmaongelmista, homekouluista ja -päiväkodeista. Toki on myös niin, että osa rakennuksien kosteus- ja homeongelmista johtuvat muista seikoista kuin sisäilmaongelmista, kuten vuotavista katto- tai seinärakenteista tai hulevesien kulkemisesta vääriin paikkoihin.

Niissä rakennuksissa, joissa on pitkään vallinnut epäedulliset sisäilman olosuhteet, on voinut ajan myötä syntyä mittavia kosteusvaurioita rakenteisiin, joiden korjaaminen on hyvin kallista ja joissain tapauksissa jopa koko rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen on ainoa järkevä vaihtoehto. Tällöin puhutaan tyypillisesti useiden miljoonien eurojen kustannuksista.

Olosuhteet ovat voineet olla epäedulliset myös ihmisen näkökulmasta. Esimerkiksi uudessa rakennuksessa tai vanhassa rakennuksessa pintaremontin jälkeen, jos ensimmäisten käyttövuosien aikana tiloissa vallitsee merkittävä alipaine, se saattaa hyvinkin olla syynä ihmisten hengitystieoireisiin. Alipaine nimittäin edesauttaa pintamateriaaleista irtoavien myrkyllisten aineiden siirtymistä sisäilmaan ja sitä kautta hengitykseen. 

Ota sisäilmaolosuhteet haltuun - pysyvästi

Talotohtori-olosuhdepalvelulla voidaan sisäilman olosuhteet ottaa pysyvästi ja kustannustehokkaasti hallintaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sisätiloihin asennetaan riittävä määrä IoT-sensoreita, jotka mittaavat ja raportoivat Talotohtori-palveluun eri suureita jatkuvasti, kellon ympäri. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, CO2-pitoisuus, VOC-pitoisuus, paine-ero rakennuksen ulkovaipan yli, paine-ero tuulettuvaan alapohjaan ja pienhiukkaset.

Näiden sensorien avulla saadaan sisäilman olosuhteet näkyviin monesta eri näkökulmasta. Olosuhteet tyypillisesti visualisoidaan pohjakuvien avulla väreinä sekä olosuhteiden trendikaavioina. Olosuhteita voidaan näyttää myös 3D-mallikaavioina. Näiden visualisointien avulla voidaan helposti nähdä vallitseva olosuhde kaikissa tiloissa yhdellä silmäyksellä.

Visualisoinnista seuraava askel kohti pysyvää ja laadukasta sisäilmaa on olosuhteiden analysointi ja olosuhteiden pysyvyyden mittaaminen. Olosuhteiden pysyvyyttä voidaan Talotohtori-palvelussa helposti tarkastella miltä tahansa ajanjaksolta. Lisäksi Talotohtori laskee ja raportoi KPI-tunnuslukuja, jotka kertovat kuinka iso osa tiloista on pysynyt tavoitetasolla. 

KPI-tunnuslukuihin voidaan liittää hälytykset, eli kun olosuhteet jossain tilassa tai rakennuksessa painuvat alle tavoitetason, Talotohtori hälyttää automaattisesti ja ilmoittaa hälytyksestä haluttuihin paikkoihin. Näin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan jo ennakolta ennen kuin rakennuksen käyttäjät havaitsevat olosuhteiden heikkenemistä.

Olosuhdepalveluun sisältyy mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Olosuhdetietojen visualisointi 2D- ja 3D-malleina
  • Trendigraafit ja trendiryhmät rajattomalla tallennuksella
  • Olosuhteiden pysyvyyden mittaaminen ja visualisointi
  • KPI-tunnusluvut ja tunnuslukujen trendi
  • Kattava hälytysjärjestelmä
  • Sähköinen huoltokirja
  • Yhteystietokortit
  • Kattavat raportointiominaisuudet
  • Käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen
  • Tilojen käyttäjien osallistaminen hyvien olosuhteiden ylläpitämiseen

 

Tutustu myös muihin palveluihin

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404